Playlist Video

Đối Tác Khách Hàng

Tin tức sự kiện

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến

Cơ chế cho việc bảo vệ " Bảo vệ môi trường" của nước ta

"Cơ chế cho việc bảo vệ " Bảo vệ môi trường" của nước ta " - Vừa qua việc xây dựng những nhà máy xử lí rác thải thông qua nguồn vốn ODA, sử dụng công nghệ nước ngoài để xử lí  - Nhưng dường như ý thức cũng như quy chế hoạt động trong việc xử lí rác thải ở nước ta chưa thực sự được hợp lí: Nguồn rác thải chưa được phân loại từ đầu nguồn gây những khó khăn trong việc phân chia rác thải.

Những vướng mắc từ vốn , cơ chế và sự ủng hộ từ các địa phương ..... đang là vấn đề nan giải đối với nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp môi trường

Để có thể thay đổi  trong lĩnh vực này chúng ta cần thay đổi trong cơ chế quản lí:

- Thu hut nguồn vốn từ nhiều nhà đầu tư cho lĩn vực môi trường

- Thay đổi bổ sung những cơ chế hợp lí cho hoạt động bảo về môi trường

- Đưa các nguyên tắc về bảo vệ môi trường trong quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị

- Thúc đẩy hoạt động và thu hút tài trợ cho quy bảo vệ môi trường

- Hạn chế phương pháp chôn lấp rác , tập trung phát triển hình thành các công ty có thể xử lí chất thải rắn

– Thúc đẩy mạnh các hoạt động tài trợ của quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

– Ưu tiên công nghệ trong nước, hạn chế chôn lấp rác, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để sớm thành lập nhiều công ty, tập toàn công nghiệp xử lý chất thải rắn.

- Tạo chính sách miễn thuế và có những sự hỗ trợ hợp lí cho ngừi lao động trong lĩnh vực này

- Bảo hộ cho một số sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu rác thải: Phân hữu cơ, vi sinh,....